Αρχείο ετικετών

Ο ιστότοπος υλοποιήθηκε με open source λογισμικό, σε HTML5 / CSS3 και ακολουθεί τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0 | Όροι χρήσης | Sitemap |

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής μελών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) καλεί όσους δημοσιογράφους, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονται σε περιοδικά, μη ημερήσιες εφημερίδες και περιοδικές εκπομπές, σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, καθώς και πύλες ενημέρωσης), με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να υποβάλουν τα παρακάτω σχετικά δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Ένωσης (Βαλαωρίτου 9, 6ος όροφος, Αθήνα), προκειμένου να γίνουν μέλη της Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Καταστατικού της ΕΣΠΗΤ:

·Αίτηση Εγγραφής (στοιχεία του υποψηφίου και περιγραφή αντικειμένου δημοσιογραφικής εργασίας).
· 4 φωτογραφίες ταυτότητας, (έγχρωμες κατά προτίμηση).
· Πιστοποιητικό γέννησης (εγγραφής στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας).
· Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
· Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
– Επικυρωμένο απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης (με βεβαίωση της ισοτιμίας, αν είναι από το εξωτερικό), ή επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών.
· Πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής.
·Βεβαίωση από ασφαλιστικό οργανισμό, όπου θα αναφέρεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης ως συντάκτη.
· Βεβαίωση του εργοδότη (αφορά στους μισθωτούς αλλά και στους αμειβόμενους με Δ.Π.Υ) ή υπεύθυνη δήλωση – Ν. 1599/1986, άρθρο 8 (κατά κύριο λόγο αφορά στους αμειβόμενους με Δ.Π.Υ., σε περίπτωση άρνησης εκ μέρους του εργοδότη τους, χορήγησης σχετικής βεβαίωσης), όπου θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτικά το είδος της εργασίας και το ύψος των μηνιαίων ή κατ’ αποκοπή αποδοχών του ως συντάκτη.
· Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, άρθρο 8) του υποψηφίου (είτε εργάζεται ως μισθωτός, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας) όπου θα αναφέρει τα παρακάτω:
1. «Το 60% των συνολικών αποδοχών μου από μισθούς ή αμοιβές προέρχεται από δημοσιογραφική εργασία, αποδοχές, που δεν είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στις οικείες Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή την ισχύουσα ΣΣΕ μεταξύ της ΕΣΠΗΤ και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ)».
2. «Δεν είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ταμείου Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, από οποιαδήποτε αιτία»
3. «Δεν παρέχω εξαρτημένη εργασία υπαλλήλου στο Δημόσιο»
4. «Δεν είμαι μέλος σε άλλη ή άλλες δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις ή σωματεία, που οι επιδιώξεις και τα συμφέροντά τους αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα της ΕΣΠΗΤ»

· Φωτοτυπία της ταυτότητας του εντύπου στο οποίο εργάζεται ο υποψήφιος, όπου αναφέρεται το όνομα και η επαγγελματική του ιδιότητα.
Το Πιστοποιητικό Γέννησης (στους περισσότερους δήμους), το απόσπασμα Ποινικού Μητρώου και το Πιστοποιητικό της Στρατολογίας, μπορείτε να τα παραγγείλετε τηλεφωνικά στην τηλεφωνική υπηρεσία των ΚΕΠ (1500).

Διευκρίνιση:
1. Όποιος ζητεί εγγραφή ως δόκιμο μέλος, πρέπει να έχει υπηρεσία ενός (1) χρόνου, καθώς και ασφάλιση ενός χρόνου ως συντάκτης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Eφόσον ζητεί να εγγραφεί ως τακτικό μέλος να έχει υπηρεσία δύο (2) ετών, χωρίς διακοπή, εκτός αν στρατεύθηκε, οπότε η διακοπή δεν υπολογίζεται, και ανάλογη ασφάλιση ως συντάκτης. Πρέπει και το υποψήφιο δόκιμο και το υποψήφιο τακτικό μέλος να εργάζονται και να είναι ασφαλισμένα σε έναν από τους παραπάνω ασφαλιστικούς φορείς κατά το χρόνο που υποβάλλεται και κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Συντάκτες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών εγγράφονται ως δόκιμα μέλη, με την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει ένα (1) χρόνο συνεχούς δημοσιογραφικής απασχόλησης και τακτικά εάν έχουν συμπληρώσει δύο (2) χρόνια συνεχούς δημοσιογραφικής απασχόλησης και οι δημοσιογραφικές αμοιβές τους αντιπροσωπεύουν το 60% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός τους. Επίσης, εγγράφονται ως δόκιμα μέλη συντάκτες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν δύο (2) τουλάχιστον χρόνια διακεκομμένης δημοσιογραφικής απασχόλησης εντός της τελευταίας τριετίας, και τακτικά μέλη αν έχουν τρία (3) χρόνια διακεκομμένης δημοσιογραφικής απασχόλησης εντός της τελευταίας τετραετίας και στις δύο περιπτώσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Επίσης, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι, από την οποία προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους, ως συντακτών, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν, το δε Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επιπλέον να λάβει υπόψη του για την εγγραφή τους, ως μέλη, κάθε αποδεικτικό μέσο που κρίνει σκόπιμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επικοινωνία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλαωρίτου 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002-2009

Αρχείο ανακοινώσεων
2002-2009 από τον παλαιό ιστότοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοίγει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστότοπου

Follow

Αρέσει σε %d bloggers: