Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24 ωρη απεργία 24ωρη απεργία 24ωρη απεργία 5 Νοέμβρίου 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press New Sunshine Nova Sport-FM O.mind Option Press sport tv sunny channel sunny tv TCT Media three dee Tivo ΄Εκτακτη ΓΣ αγγελιοφόρος Αδέσμευτη Γνώμη ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης Ανδρέας Καλομάρης άνεργοι ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απεργιακό δελτίο απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών απόφαση κόλαφος αργία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικό Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γενικη απεργία γενική συνέλευση ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία Γραφεία Τύπου ΓΣ Δάφνη Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ Δημοτικά ΜΜΕ Δημοτικά Ραδιόφωνα Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δίκη ΕΡΤ διόδια Δίφωνο ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ Ε.Βερμισσώ εβδόμη Καβάλας εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. έκθεση φωτογραφίας εκλογές Έκτακτη Γ.Σ Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm επίσκεψη επίσχεση ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων ΕΦΕ Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καλλιρρόης 5 & περραιβού 20 ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις καταψήφιση Κέρδος Κεφάλαιο κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας ΚΥΑ Κυριακίδης Λυμπέρης μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νομικά Ξένιος ΟΑΣΑ οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά Ρ/Σ papper & 88.6 Ρ/Σ Δήμου Τρίπολης ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΜΜΕΛ ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας Στάσεςι εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση συνέλευση εργαζομένων συνταξιούχοι τεγόπουλος Τεχνικές Εκδόσεις Τηλεθεατής τηλεοπτικούς σταθμούς ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας Φύσσας ψήφισμα

Ετικέτες ‘Tele-Time’

Η Συντονιστική Επι­τροπή για τις συντο­νι­σμέ­νες επι­θέ­σεις των εργοδοτών

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Διασωματειακό

Σε έκτα­κτη συνε­δρί­αση της Συντονιστικής Επι­τρο­πής των Συνεργαζόμενων Ενώ­σεων στο χώρο των ΜΜΕ συζη­τή­θη­καν οι συντο­νι­σμέ­νες επι­θέ­σεις των εργο­δο­τών με στόχο την κατάρ­γηση των ΣΣΕ στην πράξη και τη δημιουρ­γία κλί­μα­τος τρο­μο­κρα­τίας σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων με απο­λύ­σεις, μειώ­σεις μισθών και αμοι­βών φωτο­ρε­πόρ­τερς, εκ περι­τρο­πής εργα­σία, μειω­μένη απα­σχό­ληση για τον ίδιο όγκο εργα­σίας, μονο­μερή αλλαγή ειδι­κό­τη­τας.
Οι εργα­ζό­με­νοι συντά­κτες, τεχνι­κοί και διοι­κη­τικό προ­σω­πικό, απει­λού­νται να υπο­γρά­ψουν ιδιω­τικά συμ­φω­νη­τικά, μέσα από θολές νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις, που υπα­γο­ρεύ­ο­νται και εκτε­λού­νται από την κυβέρ­νηση, με στόχο την πλήρη απο­δό­μηση των εργα­σια­κών σχέ­σεων, την καθιέ­ρωση εργα­σια­κού Μεσαί­ωνα σε όλες τις εκφάν­σεις της ατο­μι­κής και κοι­νω­νι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, με την κατάρ­γηση ακόμα και των στοι­χειω­δών δικαιω­μά­των ζωής. Η οικο­νο­μική κρίση δεν θα γίνει το πρό­σχημα μιας άθλιας εκμε­τάλ­λευ­σης για την επι­στροφή καθε­στώ­των δου­λο­πα­ροι­κίας και την υπο­ταγή της είδη­σης για την δημιουρ­γία μιας φιμω­μέ­νης δημοκρατίας.

24ωρη απερ­γία στο TELE TIME (Πάτρα)

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Απεργίες

Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ λόγω των πρό­σφα­των παρά­νο­μων, κατα­χρη­στι­κών και αναι­τιο­λό­γη­των απο­λύ­σεων συνα­δέλ­φων δημο­σιο­γρά­φων και τεχνι­κών, απο­φά­σισε σε έκτα­κτη συνε­δρί­ασή του (31/1/2011), την κήρυξη 24ωρης απερ­γίας των δημο­σιο­γρά­φων που εργά­ζο­νται στον τηλε­ο­πτικό σταθμό TELETIME αρχής γενο­μέ­νης από την 6η πρω­ινή της 3ης Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Πέμπτη, με διάρ­κεια μέχρι την 6η πρω­ινή της 4ης Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή με αιτήματα :

1. Άμεση ανά­κληση των απο­λύ­σεων εργα­ζο­μέ­νων — μη πραγ­μα­το­ποί­ηση άλλων
2. Όχι στην συρ­ρί­κνωση του ενη­με­ρω­τι­κού χαρα­κτήρα του τηλε­ο­πτι­κού σταθμού

Απο­λύ­σεις στο TELE TIME

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η ΕΣΠΗΤ καταγ­γέλ­λει την παρά­νομη, κατα­χρη­στική και αναι­τιο­λό­γητη από­λυση συνα­δέλ­φων δημο­σιο­γρά­φων και τεχνι­κών από τον τηλε­ο­πτικό σταθμό «Tele Time» της Πάτρας. Οι παρα­πάνω απο­λύ­σεις, οι οποίες έγι­ναν απροει­δο­ποί­ητα, χωρίς καμιά προη­γού­μενη ενη­μέ­ρωση των συνα­δέλ­φων μας, σημα­το­δο­τούν ουσια­στικά την απο­δυ­νά­μωση του ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού τομέα του σταθ­μού και την δρα­στική αλλοί­ωση της ενη­με­ρω­τι­κής φυσιο­γνω­μίας του για την οποία έχει αδειοδοτηθεί.

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow