ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΩΝ

Οι πλη­ρο­φο­ρίες σε αυτό το χώρο είναι δια­θέ­σι­μες ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΣΠΗΤ (απαι­τεί­ται πρό­σθετη εγγραφή και στον ιστότοπο).

  • Σύνδεση στον ιστότοποΕάν είσαι ήδη εγγε­γραμ­μένο μέλος στον ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ, επέ­λεξε “Σύνδεση” από το σύν­δε­σμο πάνω δεξιά και μετά τη σύν­δεσή σου θα έχεις δια­θέ­σιμα και τα δημο­σιεύ­ματα αυτής της ενό­τη­τας. “Σύνδεση” απαι­τεί­ται και για να γρά­ψεις σχό­λιο σε οποια­δή­ποτε ανακοίνωση.
  • Εάν ξέχα­σες το συν­θη­μα­τικό, επέ­λεξε “Σύνδεση” και “Ξέχα­σες το συν­θη­μα­τικό?”. Συμπλήρωσε στην καρ­τέλα τον “Αριθμό μέλους (username)” και θα λάβεις αυτό­ματα στο e-mail που έχεις δηλώ­σει κατά την εγγραφή σου στον ιστό­τοπο, έναν σύν­δε­σμο για επα­να­φορά συνθηματικού.
  • Εάν είσαι μέλος της ΕΣΠΗΤ και δεν έχεις εγγρα­φεί ακόμη στον ιστό­τοπο της Ένω­σης, επέ­λεξε “Εγγραφή” από το σύν­δε­σμο πάνω δεξιά στη σελίδα και στη συνέ­χεια δήλωσε ως Όνομα Χρήστη τον αριθμό μέλους της ΕΣΠΗΤ. Ένα προ­σω­ρινό συν­θη­μα­τικό, το οποίο παρά­γε­ται αυτό­ματα και ανώ­νυμα από τον ιστό­τοπο, θα στα­λεί στο email που δήλω­σες κατά την εγγραφή σου στο espit.gr, αμέ­σως μόλις εγκρι­θεί η συν­δρομή σου από τη γραμ­μα­τεία της Ένω­σης (μπο­ρεί να καθυ­στε­ρή­σει λίγη ώρα, μέχρι να επι­βε­βαιω­θούν τα στοι­χεία σου). Η δια­δι­κα­σία αυτή γίνε­ται μόνο μία φορά.
    Δεν χρειά­ζε­ται να ξανα­εγ­γρα­φείς, εάν έχεις ήδη εγγρα­φεί στο παρελ­θόν με άλλο όνομα χρή­στη αντί του αριθ­μού μέλους.
  • Όταν συν­δε­θείς, προ­τεί­νουμε να επι­λέ­ξεις “Δια­χεί­ριση” για να αλλά­ξεις το προ­σω­ρινό συν­θη­μα­τικό και να συμπλη­ρώ­σεις στην καρ­τέλα μέλους τα στοι­χεία σου, στα Ελλη­νικά, όνομα, επώ­νυμο κ.λπ. Στην ίδια καρ­τέλα μπο­ρείς να αλλά­ζεις το συν­θη­μα­τικό όσο συχνά θέλεις.

Πίνακας ΕλέγχουΜετά, μπο­ρείς να επι­στρέ­ψεις στον ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ ως μέλος πλέον, επι­λέ­γο­ντας τον σχε­τικό σύν­δε­σμο στην πάνω αρι­στερή γωνία του Πίνακα Ελέγ­χου (βλ. σχετ. φωτο­γρα­φία). Με τη σύν­δεσή σου, μπο­ρείς πλέον να δια­βά­ζεις όλα τα δημο­σιεύ­ματα του ιστό­το­που, να γρά­φεις σχό­λια στις Ανα­κοι­νώ­σεις, να συμ­με­τέ­χεις σε Δια­βου­λεύ­σεις και ψηφο­φο­ρίες κ.α.

  • Επέ­λεξε “Απο­σύν­δεση” για να απο­συν­δε­θείς, για όσο δεν χρειά­ζε­σαι τις πρό­σθε­τες δυνατότητες.

Εάν συνα­ντή­σεις κάποιο πρό­βλημα με τη δια­δι­κα­σία ή καθυ­στε­ρεί πολύ η έγκριση, επι­κοι­νώ­νησε τηλε­φω­νικά με τη γραμ­μα­τεία της ΕΣΠΗΤ.

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow