Κατα­στα­τικό

PDF | DOCx | DOC | RTF | ODT | Το πλή­ρες κεί­μενο του Κατα­στα­τι­κού της ΕΣΠΗΤ

Τα μέλη της «Ένω­σης Συντακτών Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Tύπου» προ­τάσ­σουν στο παρόν Kαταστατικό την προ­σή­λωσή τους στην προ­ά­σπιση και διεύ­ρυνση του δικαιώ­μα­τος της πλη­ρο­φό­ρη­σης, στις αρχές της δημο­κρα­τίας και ελευ­θε­ρίας, στο σεβα­σμό των πολι­τι­κών ελευ­θε­ριών και ατο­μι­κών δικαιω­μά­των και στην πολυ­φω­νία του Tύπου και των άλλων Μέσων Μαζι­κής Ενημέρωσης.

Eπαναβεβαιώνουν, επί­σης, την πίστη τους στις υψη­λές δεο­ντο­λο­γι­κές αρχές του λει­τουρ­γή­μα­τος του δημο­σιο­γρά­φου, που οφεί­λει να σέβε­ται την αντι­κει­με­νι­κό­τητα και εγκυ­ρό­τητα των ειδή­σεων, αλλά και την αξιο­πρέ­πεια των πολι­τών, αρε­τές που πρέ­πει να δια­κρί­νουν την καθη­με­ρινή συμπε­ρι­φορά του.

Τα μέλη της ΕΣΠΤ ψήφι­σαν στις 27 Σεπτεμβρίου 1981 τις δια­τά­ξεις του Κατα­στα­τι­κού αυτού της Ένω­σης, που τρο­πο­ποι­ή­θη­καν αρχικά από τη Γενική Συνέλευση της 31ης Iανουαρίου 1987 και στη συνέ­χεια από τη Γενική Συνέλευση της 19 Μαϊου 2001.

 
<-Δια­βά­στε στην επό­μενη σελίδα το πλή­ρες κεί­μενο του Κατα­στα­τι­κού
 

Γράψε ένα σχόλιο

Πρέπει να συνδεθείς για να δημοσιεύσεις σχόλιο.

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow