Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24 ωρη απεργία 24ωρη απεργία 24ωρη απεργία 5 Νοέμβρίου 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press New Sunshine Nova Sport-FM O.mind Option Press sport tv sunny channel sunny tv TCT Media three dee Tivo ΄Εκτακτη ΓΣ αγγελιοφόρος Αδέσμευτη Γνώμη ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης Ανδρέας Καλομάρης άνεργοι ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απεργιακό δελτίο απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών απόφαση κόλαφος αργία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικό Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γενικη απεργία γενική συνέλευση ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία Γραφεία Τύπου ΓΣ Δάφνη Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ Δημοτικά ΜΜΕ Δημοτικά Ραδιόφωνα Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δίκη ΕΡΤ διόδια Δίφωνο ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ Ε.Βερμισσώ εβδόμη Καβάλας εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. έκθεση φωτογραφίας εκλογές Έκτακτη Γ.Σ Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm επίσκεψη επίσχεση ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων ΕΦΕ Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καλλιρρόης 5 & περραιβού 20 ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις καταψήφιση Κέρδος Κεφάλαιο κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας ΚΥΑ Κυριακίδης Λυμπέρης μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νομικά Ξένιος ΟΑΣΑ οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά Ρ/Σ papper & 88.6 Ρ/Σ Δήμου Τρίπολης ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΜΜΕΛ ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας Στάσεςι εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση συνέλευση εργαζομένων συνταξιούχοι τεγόπουλος Τεχνικές Εκδόσεις Τηλεθεατής τηλεοπτικούς σταθμούς ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας Φύσσας ψήφισμα

Προϋποθέσεις και δικαιο­λο­γη­τικά εγγρα­φής μελών

Όσοι δημο­σιο­γρά­φοι έχουν συμπλη­ρώ­σει το 18ο έτος της ηλι­κίας τους και εργά­ζο­νται σε περιο­δικά, μη ημε­ρή­σιες εφη­με­ρί­δες και περιο­δι­κές εκπο­μπές σε ηλε­κτρο­νικά μέσα ενη­μέ­ρω­σης (τηλε­ό­ραση, ραδιό­φωνο, καθώς και ενη­με­ρω­τι­κές ιστο­σε­λί­δες), με σχέση εξαρ­τη­μέ­νης εργα­σίας ή ως ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τίες, μπο­ρούν να υπο­βά­λουν τα σχε­τικά δικαιο­λο­γη­τικά στη Γραμ­μα­τεία της Ένω­σης από 1 Νοεμ­βρίου έως 30 Νοεμ­βρίου κάθε έτους, προ­κει­μέ­νου να γίνουν μέλη της Ένω­σης, σύμ­φωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κατα­στα­τι­κού της ΕΣΠΗΤ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση εγγρα­φής (στοι­χεία του υπο­ψη­φίου και περι­γραφή αντι­κει­μέ­νου δημο­σιο­γρα­φι­κής εργασίας).

4 έγχρω­μες φωτο­γρα­φίες.

Πιστοποιητικό γέν­νη­σης (εγγρα­φής στα μητρώα Δήμου ή Κοινότητας).

• Επι­κυ­ρω­μένο Φωτοαντίγραφο Αστυ­νο­μι­κής Ταυτότητας.

Αντί­γραφο Ποινικού Μητρώου, από την Εισαγ­γε­λία Πρωτοδικών Αθη­νών, με τηλε­φω­νική αίτηση στο 1502.

• Επι­κυ­ρω­μένο απο­λυ­τή­ριο Λυκείου ή ισό­τι­μης σχο­λής Μέσης Εκπαί­δευ­σης (με βεβαί­ωση της ισο­τι­μίας, αν είναι από το εξω­τε­ρικό), ή επι­κυ­ρω­μένο αντί­γραφο πτυ­χίου ή τίτλος μετα­πτυ­χια­κών σπουδών.

Πιστοποιητικό εκπλή­ρω­σης στρα­τιω­τι­κών υπο­χρε­ώ­σεων ή νόμι­μης απαλλαγής.

Βεβαί­ωση από ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή άλλο ασφα­λι­στικό οργα­νι­σμό, όπου θα ανα­φέ­ρε­ται ο συνο­λι­κός χρό­νος ασφά­λι­σης ως συντάκτη.

Βεβαί­ωση του εργο­δότη (αφορά στους μισθω­τούς αλλά και στους αμει­βό­με­νους με Δ.Π.Υ) ή υπεύ­θυνη δήλωση — Ν. 1599/1986, άρθρο 8 (κατά κύριο λόγο αφορά στους αμει­βό­με­νους με Δ.Π.Υ., σε περί­πτωση άρνη­σης εκ μέρους του εργο­δότη τους, χορή­γη­σης σχε­τι­κής βεβαί­ω­σης), όπου θα πρέ­πει να ανα­φέ­ρε­ται ανα­λυ­τικά το είδος της εργα­σίας και το ύψος των μηνιαίων ή κατ’ απο­κοπή απο­δο­χών του ως συντάκτη.

• Φωτοτυπία της ταυ­τό­τη­τας του εντύ­που στο οποίο εργά­ζε­ται ο υπο­ψή­φιος, όπου ανα­φέ­ρε­ται το όνομα και η επαγ­γελ­μα­τική του ιδιότητα.

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986, άρθρο 8) του υπο­ψη­φίου (είτε εργά­ζε­ται ως μισθω­τός, είτε ως ελεύ­θε­ρος επαγ­γελ­μα­τίας) όπου θα ανα­φέ­ρει τα παρακάτω:

1. «Το 60% των συνο­λι­κών απο­δο­χών μου από μισθούς ή αμοι­βές προ­έρ­χε­ται από δημο­σιο­γρα­φική εργα­σία, απο­δο­χές, που δεν είναι κατώ­τε­ρες από τις προ­βλε­πό­με­νες στις οικείες Απο­φά­σεις των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών και Απα­σχό­λη­σης και Κοι­νω­νι­κής Προστασίας ή την ισχύ­ουσα ΣΣΕ μεταξύ της ΕΣΠΗΤ και του Συνδέσμου Επι­χει­ρή­σεων Περιοδικού Τύπου (ΣΕΠΤ)».
2. «Δεν είμαι συντα­ξιού­χος του Δημο­σίου ή οποιου­δή­ποτε Ταμείου Κύριας ή Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης, από οποια­δή­ποτε αιτία»
3. «Δεν παρέχω εξαρ­τη­μένη εργα­σία υπαλ­λή­λου στο Δημό­σιο»
4. «Δεν είμαι μέλος σε άλλη ή άλλες δημο­σιο­γρα­φι­κές επαγ­γελ­μα­τι­κές οργα­νώ­σεις ή σωμα­τεία, που οι επι­διώ­ξεις και τα συμ­φέ­ρο­ντά τους αντι­στρα­τεύ­ο­νται τις επι­διώ­ξεις και τα συμ­φέ­ρο­ντα της ΕΣΠΗΤ»

Το Πιστοποιητικό Γέν­νη­σης (στους περισ­σό­τε­ρους δήμους), το από­σπα­σμα Ποινικού Μητρώου και το Πιστοποιητικό της Στρατολογίας, μπο­ρείτε να τα παραγ­γεί­λετε τηλε­φω­νικά στον αριθμό 1502, ζητώ­ντας να τα παρα­λά­βετε ταχυ­δρο­μικά (σε περί­που 2–3 εβδο­μά­δες). Μπο­ρείτε επί­σης να κάνετε τις σχε­τι­κές αιτή­σεις σε όλα τα ΚΕΠ.

Διευ­κρί­νιση:

1. Όποιος ζητεί εγγραφή ως δόκιμο μέλος, πρέ­πει να έχει υπη­ρε­σία ενός (1) χρό­νου, καθώς και ασφά­λιση ενός χρό­νου ως συντά­κτης σε οποιον­δή­ποτε ασφα­λι­στικό οργα­νι­σμό. Eφόσον ζητεί να εγγρα­φεί ως τακτικό μέλος να έχει υπη­ρε­σία δύο (2) ετών, χωρίς δια­κοπή, εκτός αν στρα­τεύ­θηκε, οπότε η δια­κοπή δεν υπο­λο­γί­ζε­ται, και ανά­λογη ασφά­λιση ως συντά­κτης στο ΤΑΙΣΥΤ-ΤΣΠΕΑΘ ή άλλο ασφα­λι­στικό οργα­νι­σμό. Πρέπει και το υπο­ψή­φιο δόκιμο και το υπο­ψή­φιο τακτικό μέλος να εργά­ζο­νται και να είναι ασφα­λι­σμένα σε έναν από τους παρα­πάνω ασφα­λι­στι­κούς φορείς κατά το χρόνο που υπο­βάλ­λε­ται και κατά το χρόνο που εξε­τά­ζε­ται η αίτησή τους από το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο.

2. Συντάκτες που αμεί­βο­νται με δελ­τίο παρο­χής υπη­ρε­σιών εγγρά­φο­νται ως δόκιμα μέλη, με την προ­ϋ­πό­θεση να έχουν συμπλη­ρώ­σει ένα (1) χρόνο συνε­χούς δημο­σιο­γρα­φι­κής απα­σχό­λη­σης και τακτικά εάν έχουν συμπλη­ρώ­σει δύο (2) χρό­νια συνε­χούς δημο­σιο­γρα­φι­κής απα­σχό­λη­σης και οι δημο­σιο­γρα­φι­κές αμοι­βές τους αντι­προ­σω­πεύ­ουν το 60% του συνο­λι­κού ετή­σιου εισο­δή­μα­τός τους. Επί­σης, εγγρά­φο­νται ως δόκιμα μέλη συντά­κτες που αμεί­βο­νται με δελ­τίο παρο­χής υπη­ρε­σιών και έχουν δύο (2) του­λά­χι­στον χρό­νια δια­κε­κομ­μέ­νης δημο­σιο­γρα­φι­κής απα­σχό­λη­σης εντός της τελευ­ταίας τριε­τίας, και τακτικά μέλη αν έχουν τρία (3) χρό­νια δια­κε­κομ­μέ­νης δημο­σιο­γρα­φι­κής απα­σχό­λη­σης εντός της τελευ­ταίας τετρα­ε­τίας και στις δύο περι­πτώ­σεις πριν από την υπο­βολή της αίτη­σης. Επί­σης, οφεί­λουν να προ­σκο­μί­ζουν βεβαί­ωση από ΤΑΙΣΥΤ-ΤΣΠΕΑΘ ή άλλο ασφα­λι­στικό οργα­νι­σμό είναι ασφα­λι­σμέ­νοι, από την οποία προ­κύ­πτει ο χρό­νος ασφά­λι­σής τους, ως συντα­κτών, καθώς και οι ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές που κατέ­βα­λαν, το δε Διοι­κη­τικό Συμβούλιο μπο­ρεί επι­πλέον να λάβει υπόψη του για την εγγραφή τους, ως μέλη, κάθε απο­δει­κτικό μέσο που κρί­νει σκόπιμο.

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow