Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24 ωρη απεργία 24ωρη απεργία 24ωρη απεργία 5 Νοέμβρίου 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 Athens News Athens Voice Bestend Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press New Sunshine Nova Sport-FM O.mind Option Press sport tv Star sunny channel sunny tv TCT Media Tele-Time three dee Tivo Traveller's Icons αγγελιόσημο άδεια Αδέσμευτη Γνώμη αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης Ανδρέας Καλομάρης άνεργοι ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απεργιακό δελτίο απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού απόφαση κόλαφος αργία άρθρο 99 ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικό Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γενικη απεργία γενική συνέλευση ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία Γραφεία Τύπου ΓΣ Δάφνη δεοντολογία Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ Δημοτικά ΜΜΕ Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δίκη ΕΡΤ Δίφωνο ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ Ε.Βερμισσώ εβδόμη Καβάλας εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια ΕΔΟΕΑΠ εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. έκθεση φωτογραφίας εκλογές Έκτακτη Γ.Σ Ελευθεροτυπία Ελληνικά Γράμματα επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm επίσκεψη επίσχεση ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έρευνα ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΕΕ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΜΘ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ΕΦΕ Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καλλιρρόης 5 & περραιβού 20 Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις καταψήφιση Κεφάλαιο κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας ΚΥΑ Κυριακίδης Λυμπέρης μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα μέλη νέα μέτρα νομικά Ξένιος ΟΑΣΑ οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά Ρ/Σ papper & 88.6 Ρ/Σ Δήμου Τρίπολης ραδιόφωνα σεμινάρια ΣΕΜΜΕΛ ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας Στάσεςι εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση συνέλευση εργαζομένων συνταξιούχοι τεγόπουλος Τεχνικές Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική τηλεοπτικούς σταθμούς ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών τριμερής τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας Φίλαθλος Φύσσας ψήφισμα

Αγω­νι­στικό μέτωπο όλων των Ενώ­σεων στο χώρο του Τύπου για ασφα­λι­στικό και εργασιακά

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Την επα­να­βε­βαί­ωση των όσων συμ­φω­νή­θη­καν στη σύσκεψη της Πάτρας, προ­σθέ­το­ντας νέες δρά­σεις που αφο­ρούν τον Ασφα­λι­στικό νόμο, απο­φά­σι­σαν στο Βόλο το Σάββατο 30 Ιου­λίου 2016, οι πρό­ε­δροι και μέλη των  Διοι­κη­τι­κών Συμβουλίων της ΠΟΕΣΥ, των Ενώ­σεων Συντακτών, των Ενώ­σεων Προσωπικού και Τεχνικών Τύπου καθώς και εκπρό­σω­ποι των τριών δημο­σιο­γρα­φι­κών ασφα­λι­στι­κών Ταμείων περί­θαλ­ψης, πρό­νοιας και επι­κού­ρη­σης, του ΕΔΟΕΑΠ και των δυο ΤΕΑΣ.

Η σύσκεψη που διορ­γα­νώ­θηκε μετά από πρω­το­βου­λία της Ένω­σης Συντακτών Θεσ­σα­λίας, Στερεάς Ελλά­δας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε), κατέ­δειξε για ακόμη μία φορά το αρρα­γές μέτωπο που υπάρ­χει στο χώρο του Τύπου, την ανά­γκη για τη διά­σωση των ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων και των συντα­ξιού­χων της Ενη­μέ­ρω­σης, αλλά και την κατεύ­θυνση της ασφα­λι­στι­κής διεύ­ρυν­σης των παρα­πάνω Ταμείων των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.

Κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης στο Βόλο, συμφωνήθηκαν:

1.Κοινή αγω­νι­στική στάση για τη δια­τή­ρηση του Αγγε­λιο­σή­μου και την επέ­κτασή του στο δια­δί­κτυο. Η παρά­ταση των 45 ημε­ρών που δόθηκε από την Κυβέρ­νηση για τη δια­τή­ρηση του Αγγε­λιο­σή­μου, δεν εφη­συ­χά­ζει τις Ενώ­σεις στο χώρο του Τύπου, αντί­θετα τις θέτει σε πλήρη εγρήγορση.

2.Πάγια θέση ότι το Αγγε­λιό­σημο, το έσοδο δηλαδή για τη λει­τουρ­γία των Ταμείων του Κλά­δου, απο­τε­λεί «οιο­νεί» εργο­δο­τική (ασφα­λι­στική) εισφορά με αντα­πο­δο­τικό χαρα­κτήρα, που υπο­κα­θι­στά εργο­δο­τι­κές εισφο­ρές, όπως ανα­φέ­ρε­ται και στο σχε­τικό έγγραφο — θέση του Υπουργείου Εργα­σίας και Κοι­νω­νι­κών Ασφαλίσεων.

3.Διεκδίκηση της αυτο­νο­μίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ως προ­ϋ­πό­θεση για την υπε­ρά­σπιση της ανε­ξαρ­τη­σίας της δημο­σιο­γρα­φι­κής λει­τουρ­γίας και τη δια­σφά­λιση του αγα­θού της Ενημέρωσης.

4.Υπεράσπιση του ΕΔΟΕΑΠ και των δύο ΤΕΑΣ ως αυτο­διοι­κού­με­νων φορέων υπο­χρε­ω­τι­κής κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης, χωρίς αλλοί­ωση του χαρα­κτήρα και του περιε­χο­μέ­νου τους.

5.Αγωνιστική ετοι­μό­τητα του κλά­δου να αντι­με­τω­πί­σει το νέο νόμο για τα εργα­σιακά, ο οποίος –σύμ­φωνα με τα όσα έχουν γίνει γνω­στά– έρχε­ται να κατα­βα­ρα­θρώ­σει τις πάγιες θέσεις των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ για υπε­ρά­σπιση και διεκ­δί­κηση κλα­δι­κών ΣΣΕ, κατο­χύ­ρωση του δικαιώ­μα­τος στη μισθωτή εργα­σία και προ­ά­σπιση των συν­δι­κα­λι­στι­κών ελευ­θε­ριών. Άμεση νομο­θε­τική ρύθ­μιση προ­κει­μέ­νου να επι­λυ­θεί το θέμα με τα Δελ­τία Παροχής Υπηρεσιών, καθώς από την 1/1/2017 οι συνά­δελ­φοι μας  που ανα­γκά­ζο­νται να τα χρη­σι­μο­ποιούν θα δουν τις όποιες απο­δο­χές τους να μειώ­νο­νται ακόμη περισσότερο.

6.Επεξεργασία και κατά­θεση προ­τά­σεων των Διοι­κη­τι­κών Συμβουλίων προς τη Συντονιστική Επι­τροπή που έχει συγκρο­τη­θεί, επί των δύο νομι­κών κει­μέ­νων που κατα­τέ­θη­καν στη σύσκεψη.

Η τελική πρό­ταση όταν ολο­κλη­ρω­θεί από την Συντονιστική Επι­τροπή, θα κατα­τε­θεί άμεσα σε μία από τις επό­με­νες τρι­με­ρείς συνα­ντή­σεις που πραγ­μα­το­ποιού­νται με τις Εργο­δο­τι­κές Ενώ­σεις και το Υπουργείο Εργασίας.

 

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες

 

ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε,ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήρας
Συνάδελφοι ,
σας ενη­με­ρώ­νουμε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη­τι­σμού έκανε δεκτό το αίτημα που είχε απο­στεί­λει η ΕΣΠΗΤ και άλλες δημο­σιο­γρα­φι­κές Ενώ­σεις και με την παρ. 2ιστ του άρθρου 3 της ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2173/13.7.2016)
οι δημο­σιο­γρά­φοι, με την επί­δειξη της δημο­σιο­γρα­φι­κής τους ταυ­τό­τητα απαλ­λάσ­σο­νται από την κατα­βολή αντι­τί­μου εισι­τη­ρίου στα μου­σεία και τους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους.
Η σχε­τική από­φαση καθο­ρί­ζει και σε ποιες κατη­γο­ρίες πολι­τών επι­τρέ­πε­ται δωρεάν είσο­δος ή μειω­μένο εισι­τή­ριο κατά 50% στα μου­σεία και τους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους.
Μειω­μένο εισι­τή­ριο για όλη τη διάρ­κεια του έτους δικαιού­νται οι:
1) Οι φοι­τη­τές και οι σπου­δα­στές των Ανώ­τα­των και Ανώ­τε­ρων Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των, Τεχνολογικών Εκ-παιδευτικών Ιδρυ­μά­των ή ισό­τι­μων Σχολών των εκτός της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης χωρών, με την επί­δειξη της φοι­τη­τι­κής τους ταυ­τό­τη­τας,
2) Οι Έλλη­νες πολί­τες και οι πολί­τες των λοι­πών κρατών-μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης άνω των 65 ετών, με την επί­δειξη της αστυ­νο­μι­κής τους ταυ­τό­τη­τας ή του δια­βα­τη­ρίου τους για την επι­βε­βαί­ωση της ηλι­κίας και της χώρας προ­έ­λευ­σης,
3) οι συνο­δοί γονείς στις εκπαι­δευ­τι­κές επι­σκέ­ψεις των σχο­λείων της Α’ βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης.
Πλήρως απαλ­λάσ­σο­νται από την κατα­βολή αντι­τί­μου εισό­δου:
1) οι νέοι ηλι­κίας έως 18 ετών, με την επί­δειξη της αστυ­νο­μι­κής τους ταυ­τό­τη­τας ή του δια­βα­τη­ρίου τους για την επι­βε­βαί­ωση της ηλι­κίας,
2) οι φοι­τη­τές και οι σπου­δα­στές των Ανώ­τα­των Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των, Τεχνολογικών Εκπαι­δευ­τι­κών Ιδρυ­μά­των, των Στρατιωτικών Σχολών ή ισό­τι­μων Σχολών των κρατών-μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, καθώς και των Σχολών Ξενα­γών, με την επί­δειξη της φοιτητικής-σπουδαστικής τους ταυ­τό­τη­τας,
3) οι υπάλ­λη­λοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη­τι­σμού και του Ταμείου Αρχαιο­λο­γι­κών Πόρων και Απαλ­λο­τριώ­σεων, με την επί­δειξη της υπη­ρε­σια­κής τους ταυ­τό­τη­τας,
4) οι κάτο­χοι ειδι­κής κάρ­τας μέλους του Διε­θνούς Συμβουλίου Μου­σείων (ICOM) και του Διε­θνούς Συμβουλίου Μνη­μείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επί­δειξη αυτής,
5) οι ξενα­γοί, με την επί­δειξη της επαγ­γελ­μα­τι­κής τους ταυ­τό­τη­τας,
6) οι συνο­δοί εκπαι­δευ­τι­κοί στις εκπαι­δευ­τι­κές επι­σκέ­ψεις σχο­λείων και ιδρυ­μά­των της Α’ βάθ­μιας, Β’ βάθ­μιας, Γ’ βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, των Στρατιωτικών Σχολών,
7) τα μέλη Εται­ρειών και Συλλόγων Φίλων Μου­σείων και Αρχαιο­λο­γι­κών Χώρων, με την επί­δειξη της θεω­ρη­μέ­νης κάρ­τας μέλους,
8) οι αστυ­νο­μι­κοί του Τμήματος Αρχαιο­κα­πη­λίας της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας,
9) οι επί­ση­μοι φιλο­ξε­νού­με­νοι του Ελλη­νι­κού Δημο­σίου, μετά από έγκριση της Γενι­κής Διεύ­θυν­σης Αρχαιο­τή­των και Πολιτιστικής Κλη­ρο­νο­μιάς,
10) οι κάτο­χοι Δελ­τίου ελεύ­θε­ρης εισό­δου,
11) τα άτομα με ανα­πη­ρία (67% και άνω) και ένας συνο­δός αυτών, με την επί­δειξη βεβαί­ω­σης ανα­πη­ρίας του Υπουργείου Υγείας ή ιατρι­κής γνω­μά­τευ­σης δημό­σιου φορέα όπου θα ανα­γρά­φε­ται με σαφή­νεια η ανα­πη­ρία και το ποσο­στό αυτής,
12) οι γονείς πολύ­τε­κνων οικο­γε­νειών και τα παι­διά τους έως 23 ετών ή 25 ετών εάν σπου­δά­ζουν ή εκπλη­ρώ­νουν τις στρα­τιω­τι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις και ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κίας εάν έχουν ανα­πη­ρία, με την επί­δειξη θεω­ρη­μέ­νου πάσου πολυ­τέ­κνων της Ανώ­τα­της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλά­δος (ΑΣΠΕ). Επί­σης οι γονείς τρί­τε­κνων οικο­γε­νειών και τα παι­διά τους έως 23 ετών ή 24 ετών εάν σπου­δά­ζουν και ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κίας εάν έχουν ανα­πη­ρία, με την επί­δειξη πιστο­ποι­η­τι­κού οικο­γε­νεια­κής κατά­στα­σης από τον Δήμο,
13) οι μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες με ανή­λικα τέκνα, με την επί­δειξη πιστο­ποι­η­τι­κού οικο­γε­νεια­κής κατά­στα­σης από το Δήμο. Στην περί­πτωση των δια­ζευγ­μέ­νων, μόνον ο γονέας που έχει την επι­μέ­λεια των τέκνων,
14) οι κάτο­χοι ενερ­γού κάρ­τας ανερ­γίας,
15) οι κάτο­χοι κάρ­τας αλλη­λεγ­γύης,
16) οι δημο­σιο­γρά­φοι, με την επί­δειξη της δημο­σιο­γρα­φι­κής τους ταυ­τό­τη­τας,
17) τα μέλη του Επι­με­λη­τη­ρίου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος και αντί­στοι­χων Επι­με­λη­τη­ρίων κρα­τών μελών της Ε.Ε., με την επί­δειξη της κάρ­τας μέλους.
Μέρες ελεύ­θε­ρης εισό­δου για όλους
Ταυτόχρονα ελεύ­θερη είσο­δος στους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους, τα μνη­μεία και τα μου­σεία γίνε­ται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμ­βρίου έως 31η Μαρ­τίου εκά­στου έτους. Επί­σης καθο­ρί­ζο­νται ως ημέ­ρες ελεύ­θε­ρης εισό­δου η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτω­βρίου, οι επε­τεια­κές και βάσει διε­θνών συμ­βά­σεων ημε­ρο­μη­νίες – η 18η Απρι­λίου (Διε­θνής Ημέρα Μνη­μείων), η 18η Μαΐου (Διε­θνής Ημέρα Μου­σείων), το Διή­μερο Ευρω­παϊ­κών Ημε­ρών Πολιτιστικής Κλη­ρο­νο­μιάς (το τελευ­ταίο σαβ­βα­το­κύ­ριακο Σεπτεμβρίου εκά­στου έτους) και η 6η Μαρ­τίου (Ημέρα Μνή­μης Μελί­νας Μερκούρη).

Για το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμ­μα­τέας
Θέμης Κ. Μπε­ρε­δή­μας Θανά­σης Αλατάς

Η ΕΣΠΗΤ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΤΣΑΠΙΔΗ

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήρας
Το Διοι­κη­τικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ με θλίψη ανα­κοι­νώ­νει την απώ­λεια του δημο­σιο­γρά­φου Νίκου Τσαπίδη, ιδρυ­τι­κού μέλους της Ένω­σης, ο οποίος έφυγε σε ηλι­κία 80 ετών.

Ο Νίκος Τσαπίδης γεν­νή­θηκε στον Κορυ­δαλλό το 1936. Από­φοι­τος της Ημε­ρή­σιας Εμπο­ρι­κής Σχολής Αθη­νών υπη­ρέ­τησε επί σειρά ετών ως ελεύ­θε­ρος ρεπόρ­τερ, επι­με­λη­τής ύλης, αλλά και σε διευ­θυ­ντι­κές θέσεις στις εφη­με­ρί­δες «Αθλη­τική Ηχώ», «Φως των Σπορ», «Μπάλα» «Ομάδα» «Βρα­δυνή», καθώς και στα περιο­δικά έντυπα της επο­χής «ΕΝΩΣΙΣ» & «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ».

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow