Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24 ωρη απεργία 24ωρη απεργία 24ωρη απεργία 5 Νοέμβρίου 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 Athens News Athens Voice Bestend Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press New Sunshine Nova Sport-FM O.mind Option Press sport tv Star sunny channel sunny tv TCT Media Tele-Time three dee Tivo Traveller's Icons αγγελιόσημο άδεια Αδέσμευτη Γνώμη αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης Ανδρέας Καλομάρης άνεργοι ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απεργιακό δελτίο απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού απόφαση κόλαφος αργία άρθρο 99 ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικό Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γενικη απεργία γενική συνέλευση ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία Γραφεία Τύπου ΓΣ Δάφνη δεοντολογία Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ Δημοτικά ΜΜΕ Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δίκη ΕΡΤ Δίφωνο ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ Ε.Βερμισσώ εβδόμη Καβάλας εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια ΕΔΟΕΑΠ εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. έκθεση φωτογραφίας εκλογές Έκτακτη Γ.Σ Ελευθεροτυπία Ελληνικά Γράμματα επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm επίσκεψη επίσχεση ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ έρευνα ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΕΕ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΜΘ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ΕΦΕ Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καλλιρρόης 5 & περραιβού 20 Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις καταψήφιση Κεφάλαιο κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας ΚΥΑ Κυριακίδης Λυμπέρης μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα μέλη νέα μέτρα νομικά Ξένιος ΟΑΣΑ οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά Ρ/Σ papper & 88.6 Ρ/Σ Δήμου Τρίπολης ραδιόφωνα σεμινάρια ΣΕΜΜΕΛ ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας Στάσεςι εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση συνέλευση εργαζομένων συνταξιούχοι τεγόπουλος Τεχνικές Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική τηλεοπτικούς σταθμούς ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα Τμήμα Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών τριμερής τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας Φίλαθλος Φύσσας ψήφισμα

Συνεχίζουν τον αγώνα για ασφα­λι­στικό και εργα­σιακά Ενώ­σεις και Ταμεία στον χώρο της Ενημέρωσης

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και τις ανα­γκαίες ενέρ­γειες που θα δια­σφα­λί­ζουν βιώ­σιμη λύση για το Ασφα­λι­στικό και την κάλυψη των ανα­γκών όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Ενη­μέ­ρωση συζή­τη­σαν στη Θεσ­σα­λο­νίκη, το Σάββατο 10/9/2016, οι πρό­ε­δροι και μέλη των Διοι­κη­τι­κών Συμβουλίων
της ΠΟΕΣΥ, των Ενώ­σεων Συντακτών, των Ενώ­σεων Προσωπικού και Τεχνικών Τύπου καθώς και εκπρό­σω­ποι των τριών δημο­σιο­γρα­φι­κών ασφα­λι­στι­κών Ταμείων περί­θαλ­ψης, πρό­νοιας και επι­κού­ρη­σης, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ.

Η συνά­ντηση διορ­γα­νώ­θηκε με πρω­το­βου­λία της Ένω­σης Συντακτών Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Μακεδονίας-Θράκης και έδωσε συνέ­χεια στον διά­λογο που είχε ανα­πτυ­χθεί σε ανά­λο­γες συνα­ντή­σεις στην Πάτρα και τον Βόλο (πρω­το­βου­λία ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ αντι­στοί­χως), για να οδη­γη­θεί στην τελική ευθεία η κοινή πρό­ταση του κλά­δου ώστε να απο­τρα­πεί η κατάρ­ρευση του Ασφα­λι­στι­κού που επα­πει­λεί­ται, εφό­σον εφαρ­μο­στεί το σχέ­διο της κυβέρνησης.

Στο πλαί­σιο αυτό επα­να­βε­βαιώ­θη­καν όσα έχουν συμ­φω­νη­θεί στις συνα­ντή­σεις της Πάτρας και του Βόλου.
1. Η κοινή αγω­νι­στική στάση για τη δια­τή­ρηση του Αγγε­λιο­σή­μου και η επέ­κτασή του στο δια­δί­κτυο.
2. Η πάγια θέση ότι το Αγγε­λιό­σημο, το έσοδο δηλαδή για τη λει­τουρ­γία των Ταμείων του Κλά­δου, απο­τε­λεί «οιο­νεί» εργο­δο­τική (ασφα­λι­στική) εισφορά με αντα­πο­δο­τικό χαρα­κτήρα, που υπο­κα­θι­στά εργο­δο­τι­κές εισφο­ρές, όπως ανα­φέ­ρε­ται και στο σχε­τικό έγγραφο-θέση του Υπουργείου Εργα­σίας.
3. Η στα­θερή διεκ­δί­κηση της αυτο­νο­μίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως προ­ϋ­πό­θεση για την υπε­ρά­σπιση της ανε­ξαρ­τη­σίας της δημο­σιο­γρα­φι­κής λει­τουρ­γίας και τη δια­σφά­λιση του αγα­θού της Ενη­μέ­ρω­σης.
Επί­σης επι­βε­βαιώ­θηκε ότι η αυτο­νο­μία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η δια­τή­ρηση του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ ως αυτο­διοι­κού­με­νων φορέων υπο­χρε­ω­τι­κής ασφά­λι­σης, χωρίς αλλοί­ωση του χαρα­κτήρα και του περιε­χο­μέ­νου τους, είναι και θα παρα­μεί­νουν στα­θερά σημεία διεκ­δί­κη­σης του Κλά­δου στην εν εξε­λί­ξει δια­πραγ­μά­τευση. Ο δημο­σιο­γρα­φι­κός κόσμος πρέ­πει να προ­στα­τεύ­σει τα Ταμεία και τις διοι­κή­σεις τους από επι­θέ­σεις που εκδη­λώ­νο­νται αυτή την περί­οδο ενα­ντίον τους.
Η ένταξη στα Ταμεία αυτά όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Ενη­μέ­ρωση, σε οποιο­δή­ποτε Μέσο κι αν εργά­ζο­νται με μισθωτή εργα­σία πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και ΣΣΕ, και βεβαίως με όρους και συγκε­κρι­μέ­νες προ­βλέ­ψεις.
Επι­βε­βαιώ­θηκε, επί­σης, ότι η συνο­λική και πραγ­μα­τική αντι­με­τώ­πιση του Ασφα­λι­στι­κού προ­ϋ­πο­θέ­τει επί­σης απο­κα­τά­σταση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας, ρύθ­μιση των σχέ­σεων εργα­σίας. Τα παρα­πάνω είναι βασι­κοί όροι για τη βιω­σι­μό­τητα του ασφα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και δια­τη­ρού­νται ως αιτή­ματα στην κορυφή των διεκ­δι­κή­σεων του κλά­δου.
Υπογραμμίστηκε, επί­σης, ότι είναι δεδο­μένη η συμπα­ρά­σταση του Κλά­δου στους συνα­δέλ­φους εργα­ζο­μέ­νους στην ιδιω­τική τηλε­ό­ραση, που βρί­σκο­νται στο κατώ­φλι της ανερ­γίας που εντεί­νε­ται μετά τη δημο­πρα­σία για την αδειο­δό­τηση των κανα­λιών. Επι­ση­μάν­θηκε τέλος, ότι η απο­δό­μηση του Κλά­δου με τις πολι­τι­κές αυτές και τις εργο­δο­τι­κές πρα­κτι­κές θα έχει, μεταξύ άλλων, συντρι­πτι­κές επι­πτώ­σεις και στα ασφα­λι­στικά Ταμεία.

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες στη συνάντηση

ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε,
ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΗΠΤ-Θ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ

Οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ κατα­δι­κά­ζουν την ποι­νι­κο­ποί­ηση του συνδικαλισμού

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των Ομο­σπον­διών και Ενώ­σεων Εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο της Ενη­μέ­ρω­σης, εκπρό­σω­ποι των οποίων συνα­ντή­θη­καν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016, στη Θεσ­σα­λο­νίκη για το Ασφα­λι­στικό, κατα­δι­κά­ζουν ομό­φωνα την από­πειρα ποι­νι­κο­ποί­η­σης του συν­δι­κα­λι­σμού, που επι­χει­ρεί­ται εις βάρος της Ένω­σης Συντακτών Θεσ­σα­λίας, Στερεάς Ελλά­δας και Εύβοιας.

Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της εφη­με­ρί­δας «Ελευ­θε­ρία» της Λάρι­σας, Γ. Μιχα­λό­που­λος, κατέ­θεσε αγωγή σε βάρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ζητώ­ντας να του κατα­βλη­θούν 30.000 ευρώ για ηθική απο­ζη­μί­ωση μετά από ανα­κοί­νωση της Ένω­σης, που στη­λί­τευε εργα­σια­κές ανα­κα­τα­τά­ξεις στην επι­χεί­ρηση (απο­λύ­σεις, δια­θε­σι­μό­τη­τες, υπο­γραφή ατο­μι­κών συμ­βά­σεων εργασίας).

Ενέρ­γειες όπως αυτή δυνα­μι­τί­ζουν βασι­κές αρχές του κοι­νω­νι­κού δια­λό­γου, και για τον λόγο αυτό, όλες οι Ενώ­σεις εργα­ζο­μέ­νων και οι εκπρό­σω­ποι Ταμείων του κλά­δου εκφρά­ζουν τη συμπα­ρά­στασή τους στους συνα­δέλ­φους της Ένω­σης, οι οποίοι διώ­κο­νται επειδή εκτέ­λε­σαν το συν­δι­κα­λι­στικό τους καθή­κον, να υπε­ρα­σπι­στούν δικαιώ­ματα εργαζομένων.

Το κεί­μενο υπο­γρά­φουν: ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΗΠΤ-Θ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ– ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, σύμ­φωνα με σχε­τική από­φαση στην από 7/9/2016 συνε­δρί­αση και συμπο­ρευό­με­νοι με τις άλλες Ενώ­σεις πραγ­μα­το­ποιούμε 24ωρη απερ­γία στους δημό­σιους και ιδιω­τι­κούς τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς της χώρας, από τις 06:00 του Σαββάτου 10/9/2016 έως τις 06:00 της Κυρια­κής 11/9/2016 σε όλη τη χώρα.
Οι εργα­ζό­με­νοι στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ, ανα­πό­σπα­στο κομ­μάτι της δοκι­μα­ζό­με­νης ελλη­νι­κής κοι­νω­νίας, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ συνε­χί­ζο­ντας το δίκαιο αγώνα μας για την προ­ά­σπιση της πλου­ρα­λι­στι­κής, ανε­ξάρ­τη­της ενη­μέ­ρω­σης, της ελευ­θε­ρο­τυ­πίας, της πολυ­φω­νίας, της δημο­σιο­γρα­φι­κής δεο­ντο­λο­γίας, της εργα­σια­κής μας αξιο­πρέ­πειας, την υπε­ρά­σπιση και εγγύ­ηση όλων των θέσεων εργα­σίας των συνα­δέλ­φων μας.
Στην αλυ­σίδα των καί­ριων και κατα­λυ­τι­κών πληγ­μά­των που έχουν απο­δυ­να­μώ­σει το χώρο της ενη­μέ­ρω­σης και τα εργα­σιακά και ασφα­λι­στικά δικαιω­μάτα των εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ και έχουν οδη­γή­σει το σύνολο των (ακόμη) εργα­ζο­μέ­νων, των ανέρ­γων, των συντα­ξιού­χων, των απλή­ρω­των και των οικο­γε­νειών τους, στα όρια της εξα­θλί­ω­σης, επι­βρα­βεύ­ο­ντας την εργο­δο­τική αυθαι­ρε­σία και τη μαύρη εργα­σία, προ­στέ­θηκε τώρα και η αβε­βαιό­τητα που αφή­νει πίσω της η όλη δια­δι­κα­σία της αδειο­δό­τη­σης για το μέλ­λον του τηλε­ο­πτι­κού τοπίου και των θέσεων εργα­σίας του­λά­χι­στον 1.800 συνα­δέλ­φων μας.
Την ώρα που τα μνη­μό­νια έχουν γίνει λαι­μη­τό­μος για την κοι­νω­νία, η ανερ­γία είναι σε δυσθε­ώ­ρητα ύψη, η ύφεση είναι πρω­το­φα­νής και τα εργα­σιακά και ασφα­λι­στικά δικαιώ­ματα τελούν σε πλήρη απο­δό­μηση, επι­λέ­γουμε ως ΑΜΕΣΗ, ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ την αγω­νι­στική μας απά­ντηση στις νέες εξε­λί­ξεις ΑΠΑΙΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ από την Κυβέρ­νηση θεσμική παρέμ­βαση για:
• την εγγύ­ηση όλων των θέσεων εργα­σίας στους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς είτε αδειο­δο­τή­θη­καν, είτε όχι
• τη κατο­χύ­ρωση των εργα­σια­κών και ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των τους με ΣΣΕ.
• Την επι­βολή με νομο­θε­τική ρύθ­μιση της εφαρ­μο­γής ΣΣΕ ως όρο για την αδειο­δό­τηση στα κανά­λια και υπο­χρέ­ωση στην τήρηση κανό­νων δημο­σιο­γρα­φι­κής δεο­ντο­λο­γίας.
• Τη δια­σφά­λιση της ελεύ­θε­ρης δια­κί­νη­σης ιδεών και την απρό­σκο­πτη πλη­ρο­φό­ρηση των πολιτών.

Στο πλαί­σιο αυτό και επι­ση­μαί­νο­ντας για άλλη μια φορά ότι ο αγώ­νας μας είναι αγώ­νας για τη δημο­κρα­τία, τις κοι­νω­νι­κές ελευ­θε­ρίες, τα ατο­μικά δικαιώ­ματα, την ενη­μέ­ρωση, την αξιο­πρέ­πεια στην εργα­σία και τη ζωή, οι Συνεργαζόμενες Ενώ­σεις δια­τρα­νώ­νουμε προς κάθε κατεύ­θυνση την πάγια και αδια­πραγ­μά­τευτα αγω­νι­στική μας θέση με:
Κάλε­σμα όλων των συνα­δέλ­φων σε αγω­νι­στική επα­γρύ­πνηση και μαζική συμ­με­τοχή στην 24ωρη απερ­γία του Σαββάτου 10/9/2016.

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΩΡΑ ΣΣΕ

Τα Δ.Σ. των Συνεργαζόμενων Ενώ­σεων
ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΙΘΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ENΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow