Αρχείο ετι­κε­τών

19 Γενάρη 2013 24 ωρη απεργία 24ωρη απεργία 4 τροχοί 48ωρη 48ωρη απεργία 4troxoi.gr 4τροχοί 4ωρη στάση εργασίας AIR Alpha alpha editions Alter Ant1 Athens News Athens Voice Bestend Compupress Espresso espressonews.gr Fastmedia Flash96 Forum Greece in Crisis IFJ Informer Motor Press Nova Sport-FM O.mind Option Press sosemme sport tv Star sunny channel sunny tv TCT Media Tele-Time three dee Tivo αγγελιόσημο αγγελιοφόρος άδεια Αδέσμευτη Γνώμη ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ αναβολή παράστασης διαμαρτυρίας ανακοίνωση συμπαράστασης ανακοίνωση συμπαράστης άνεργοι αντιφασιστική διαδήλωση ΑΠΕ-ΜΠΕ απεργιακές κινητοποιήσεις απολύσεις απόπειρα εκφοβισμού αποτελέσματα εγγραφών αποτελέσματα έτους 2013 απόφαση κόλαφος αργία άρθρο 99 αστυνομική βία ασφαλισμένοι ΕΤΑΠ ΜΜΕ ασφαλιστικά μέτρα ασφαλιστικό Αττικές Αττικές εκδόσεις Αυριανή Βαξεβάνης βραβεία ΓΓΕ ΓΓΕ-ΓΓΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ γενικη απεργία ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΔΗΜΟΥ Γερμανίδα καγκελάριος Γιάννα Σακελλαρίου γραμματεία ΓΣ Δάφνη δεοντολογία Δέσμη ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ δημόσια ΜΜΕ Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης Δημοτικός Ρ/Σ Επικοινωνία ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΜΕ διαδίκτυο διάλεξη δίκη ΕΡΤ διόδια Δίφωνο ΔΟΛ ΔΠΥ ΔΣ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ Ε.Βερμισσώ εγγραφές μελών εγγραφές νέων μελών εγγραφή νέων μελών εγκαίνια ΕΔΟΕΑΠ εκδηλώσεις ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΣΠΗΤ εκδικητική απόλυση Εκδοτική Β.Ε. εκλογές Έκτακτη Γ.Σ έκτακτη γενική συνέλευση Ελευθεροτυπία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ επανέκδοση Επενδυτής επιδοτούμενα σεμινάρια Επικοινωνία fm επίσχεση ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΡΤ ΕΣΗΕΘΣΕΕ ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ΕΣΗΕΜΘ ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΤΑΠ ΜΜΕ / Απογραφή Συντ/χων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΤΕΡ ΕΤΕΡΜ-Θ ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσιογράφων ΕΦΕ Ημερίδα θεώρηση ταυτοτήτων θυματοποιηση ΙΜΑΚΟ Ισοτιμία Καθημερινή καλλιρρόης 5 & περραιβού 20 Καρυδάκης ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ κατασκηνώσεις κατασταλτικοί μηχανισμοί καταψήφιση κίνημα δεν πληρώνω κοινωνικά κρούσμα λσσπολογίας ΚΥΑ Κυριακίδης Κυριακόπουλος ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΤΥΠΟΥ Λυμπέρης Μακεδονία μεταβίβαση τίτλων νακοίνωση συμπαράστασης ΠΟΕΠΤΥΜ ναυπηγεία Σκαραμαγκα Ναυτεμπορική νέα 48ωρη απεργία νέα μέλη νέα μέτρα νομικά Ξένιος ΟΑΣΑ οικονομική ενίσχυση ΟΜΤΒΧ παραπληροφόρηση παράσταση διαμαρτυρίας Περιοδικός Τύπος Πήγασος πλειστηριασμός ΠΟΕΠΤΥΜ ΠΟΕΣΥ πόθεν εσχες ΠΟΣΠΕΡΤ προγραμματικές Πρωταθλητής Πρώτο Θέμα πρωτομαγιά ραδιόφωνα Ρατσισμού σεμινάρια ΣΕΜΜΕΛ ΣΕΠΤ ΣΚΑΙ ΣΣΕ Στάσεις εργασίας Στάσεςι εργασίας στάση εργασίας στον ΔΟΛ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη συλλογική αντίδραση συνέλευση εργαζομένων συνταξιούχοι Τεχνικές Εκδόσεις Τεχνοεκδοτική τηλεοπτικούς σταθμούς ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Τηλέραμα τριμερής τροπολογία Στουρνάρα Υπ. Εργασίας φορολογικά Φύσσας ψήφισμα

Υποβολή δηλώ­σεων «Πόθεν Έσχες»

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

συνδετήρας
Συνάδελφοι,
σας ενη­με­ρώ­νουμε ότι σύμ­φωνα με το ν. 4425/2016, κατ’ εξαί­ρεση και ειδι­κώς για την υπο­βολή των δηλώ­σεων περιου­σια­κής κατά­στα­σης του έτους 2016 (χρήση 2015) του ν. 3213/2003 και των δηλώ­σεων οικο­νο­μι­κών συμ­φε­ρό­ντων,
η προ­θε­σμία υπο­βο­λής αρχί­ζει την 15η Οκτω­βρίου 2016 και λήγει την 15η Ιανουα­ρίου 2017.

Συνεχίζουν τον αγώνα για ασφα­λι­στικό και εργα­σιακά Ενώ­σεις και Ταμεία στον χώρο της Ενημέρωσης

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και τις ανα­γκαίες ενέρ­γειες που θα δια­σφα­λί­ζουν βιώ­σιμη λύση για το Ασφα­λι­στικό και την κάλυψη των ανα­γκών όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Ενη­μέ­ρωση συζή­τη­σαν στη Θεσ­σα­λο­νίκη, το Σάββατο 10/9/2016, οι πρό­ε­δροι και μέλη των Διοι­κη­τι­κών Συμβουλίων
της ΠΟΕΣΥ, των Ενώ­σεων Συντακτών, των Ενώ­σεων Προσωπικού και Τεχνικών Τύπου καθώς και εκπρό­σω­ποι των τριών δημο­σιο­γρα­φι­κών ασφα­λι­στι­κών Ταμείων περί­θαλ­ψης, πρό­νοιας και επι­κού­ρη­σης, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ.

Η συνά­ντηση διορ­γα­νώ­θηκε με πρω­το­βου­λία της Ένω­σης Συντακτών Ημε­ρη­σίων Εφη­με­ρί­δων Μακεδονίας-Θράκης και έδωσε συνέ­χεια στον διά­λογο που είχε ανα­πτυ­χθεί σε ανά­λο­γες συνα­ντή­σεις στην Πάτρα και τον Βόλο (πρω­το­βου­λία ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ αντι­στοί­χως), για να οδη­γη­θεί στην τελική ευθεία η κοινή πρό­ταση του κλά­δου ώστε να απο­τρα­πεί η κατάρ­ρευση του Ασφα­λι­στι­κού που επα­πει­λεί­ται, εφό­σον εφαρ­μο­στεί το σχέ­διο της κυβέρνησης.

Στο πλαί­σιο αυτό επα­να­βε­βαιώ­θη­καν όσα έχουν συμ­φω­νη­θεί στις συνα­ντή­σεις της Πάτρας και του Βόλου.
1. Η κοινή αγω­νι­στική στάση για τη δια­τή­ρηση του Αγγε­λιο­σή­μου και η επέ­κτασή του στο δια­δί­κτυο.
2. Η πάγια θέση ότι το Αγγε­λιό­σημο, το έσοδο δηλαδή για τη λει­τουρ­γία των Ταμείων του Κλά­δου, απο­τε­λεί «οιο­νεί» εργο­δο­τική (ασφα­λι­στική) εισφορά με αντα­πο­δο­τικό χαρα­κτήρα, που υπο­κα­θι­στά εργο­δο­τι­κές εισφο­ρές, όπως ανα­φέ­ρε­ται και στο σχε­τικό έγγραφο-θέση του Υπουργείου Εργα­σίας.
3. Η στα­θερή διεκ­δί­κηση της αυτο­νο­μίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ως προ­ϋ­πό­θεση για την υπε­ρά­σπιση της ανε­ξαρ­τη­σίας της δημο­σιο­γρα­φι­κής λει­τουρ­γίας και τη δια­σφά­λιση του αγα­θού της Ενη­μέ­ρω­σης.
Επί­σης επι­βε­βαιώ­θηκε ότι η αυτο­νο­μία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η δια­τή­ρηση του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ και ΕΤΑΣ ως αυτο­διοι­κού­με­νων φορέων υπο­χρε­ω­τι­κής ασφά­λι­σης, χωρίς αλλοί­ωση του χαρα­κτήρα και του περιε­χο­μέ­νου τους, είναι και θα παρα­μεί­νουν στα­θερά σημεία διεκ­δί­κη­σης του Κλά­δου στην εν εξε­λί­ξει δια­πραγ­μά­τευση. Ο δημο­σιο­γρα­φι­κός κόσμος πρέ­πει να προ­στα­τεύ­σει τα Ταμεία και τις διοι­κή­σεις τους από επι­θέ­σεις που εκδη­λώ­νο­νται αυτή την περί­οδο ενα­ντίον τους.
Η ένταξη στα Ταμεία αυτά όλων των εργα­ζο­μέ­νων στην Ενη­μέ­ρωση, σε οποιο­δή­ποτε Μέσο κι αν εργά­ζο­νται με μισθωτή εργα­σία πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και ΣΣΕ, και βεβαίως με όρους και συγκε­κρι­μέ­νες προ­βλέ­ψεις.
Επι­βε­βαιώ­θηκε, επί­σης, ότι η συνο­λική και πραγ­μα­τική αντι­με­τώ­πιση του Ασφα­λι­στι­κού προ­ϋ­πο­θέ­τει επί­σης απο­κα­τά­σταση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργα­σίας, ρύθ­μιση των σχέ­σεων εργα­σίας. Τα παρα­πάνω είναι βασι­κοί όροι για τη βιω­σι­μό­τητα του ασφα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και δια­τη­ρού­νται ως αιτή­ματα στην κορυφή των διεκ­δι­κή­σεων του κλά­δου.
Υπογραμμίστηκε, επί­σης, ότι είναι δεδο­μένη η συμπα­ρά­σταση του Κλά­δου στους συνα­δέλ­φους εργα­ζο­μέ­νους στην ιδιω­τική τηλε­ό­ραση, που βρί­σκο­νται στο κατώ­φλι της ανερ­γίας που εντεί­νε­ται μετά τη δημο­πρα­σία για την αδειο­δό­τηση των κανα­λιών. Επι­ση­μάν­θηκε τέλος, ότι η απο­δό­μηση του Κλά­δου με τις πολι­τι­κές αυτές και τις εργο­δο­τι­κές πρα­κτι­κές θα έχει, μεταξύ άλλων, συντρι­πτι­κές επι­πτώ­σεις και στα ασφα­λι­στικά Ταμεία.

Οι συμ­με­τέ­χο­ντες στη συνάντηση

ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε,
ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΗΠΤ-Θ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ

Οι εργα­ζό­με­νοι στα ΜΜΕ κατα­δι­κά­ζουν την ποι­νι­κο­ποί­ηση του συνδικαλισμού

Δημοσιεύθηκε από ΕΣΠΗΤ / . Κατηγορίες: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το σύνολο των Ομο­σπον­διών και Ενώ­σεων Εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο της Ενη­μέ­ρω­σης, εκπρό­σω­ποι των οποίων συνα­ντή­θη­καν το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016, στη Θεσ­σα­λο­νίκη για το Ασφα­λι­στικό, κατα­δι­κά­ζουν ομό­φωνα την από­πειρα ποι­νι­κο­ποί­η­σης του συν­δι­κα­λι­σμού, που επι­χει­ρεί­ται εις βάρος της Ένω­σης Συντακτών Θεσ­σα­λίας, Στερεάς Ελλά­δας και Εύβοιας.

Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της εφη­με­ρί­δας «Ελευ­θε­ρία» της Λάρι­σας, Γ. Μιχα­λό­που­λος, κατέ­θεσε αγωγή σε βάρος του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΘΣΤΕΕ ζητώ­ντας να του κατα­βλη­θούν 30.000 ευρώ για ηθική απο­ζη­μί­ωση μετά από ανα­κοί­νωση της Ένω­σης, που στη­λί­τευε εργα­σια­κές ανα­κα­τα­τά­ξεις στην επι­χεί­ρηση (απο­λύ­σεις, δια­θε­σι­μό­τη­τες, υπο­γραφή ατο­μι­κών συμ­βά­σεων εργασίας).

Ενέρ­γειες όπως αυτή δυνα­μι­τί­ζουν βασι­κές αρχές του κοι­νω­νι­κού δια­λό­γου, και για τον λόγο αυτό, όλες οι Ενώ­σεις εργα­ζο­μέ­νων και οι εκπρό­σω­ποι Ταμείων του κλά­δου εκφρά­ζουν τη συμπα­ρά­στασή τους στους συνα­δέλ­φους της Ένω­σης, οι οποίοι διώ­κο­νται επειδή εκτέ­λε­σαν το συν­δι­κα­λι­στικό τους καθή­κον, να υπε­ρα­σπι­στούν δικαιώ­ματα εργαζομένων.

Το κεί­μενο υπο­γρά­φουν: ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, ΕΣΠΗΤ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ, ΕΤΗΠΤΑ, ΕΤΗΠΤ-Θ, ΕΤΙΤΒΕ, ΕΔΟΕΑΠ, ΤΕΑΣ, ΕΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ– ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ

Επι­κοι­νω­νία

e-mail: rg.tenetonull@tipse
Βαλα­ω­ρί­του 9,
Αθήνα ΤΚ 10671
τηλ. 210.3636.039 & 3427
fax. 210.3638.627

Αρχείο 2002–2009

Αρχείο ανα­κοι­νώ­σεων
2002–2009 από τον παλαιό ιστό­τοπο της ΕΣΠΗΤ

(ανοί­γει σε νέο παράθυρο)

Newsletter

Για να λαμβάνεις στο email
τις σημαντικές ανακοινώσεις
(* για να λαμβάνεις άμεσα ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ δήλωσε το email σου ΚΑΙ στην επιλογή "Follow")

Αρχείο ιστό­το­που

Follow